Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie Usług Przeciwpożarowych oferujemy Państwu:

 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji PPOŻ.,
 • Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami,
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej również w formie kursu,
 • Analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wybuchowego - audyt PPOŻ.,
 • Wykonanie kalkulacji dotyczącej zakwalifikowania fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Chcąc spełnić kompleksowo Państwa wymagania postanowiliśmy rozszerzyć swoją ofertę  w zakresie ochrony przeciwpożarowej o Stały Nadzór PPOŻ. nad obiektem budowlanym.

Opracowujemy, wykonujemy i prowadzimy dokumentację przeciwpożarową, do której należą:

 • Plan ewakuacji,
 • Ocena zagrożenia wybuchem,
 • Ocena ryzyka wybuchu (UWAGA! Nowe wymagania od X 2010 r.),
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (UWAGA! Nowe wymagania od VI 2010 r.),
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (UWAGA! Nowe wymagania od VI 2010 r.),

Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego jest zobligowany zapewnić i wdrażać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jeżeli jest spełniony jeden z warunków:

 • kubatura budynku lub jego części przekracza 1000 m3,
 • kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,występuje zagrożenie wybuchem.

Mówiąc o Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy wziąć pod uwagę, że składa się ona z dwóch części:

Cześci Pierwszej - pisemnej - która musi zawierać:

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych.
2. Potencjalne źródła powstania pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania.
3. Wyposażenie, przeglądy i serwis sprzętu przeciwpożarowego.
4. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru.
5. Zasady zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
6. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.                         
7. Postępowanie w trakcie pożaru lub innego zagrożenia.
8. Procedury ewakuacyjne i czynności poszczególnych osób.
9. Program szkolenia w ochrony przeciwpożarowej.

Części Drugiej - graficznej - która musi zawierać plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, oraz teren przyległy uwzględniając dane graficzne dotyczące w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji  i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych i Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24.08.1991 r. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn. 07.06.2010 r.    (Dz. U. Nr 109, poz. 719).