Ocena Ryzyka

RYZYKO ZAWODOWE -Wg definicji, zgodnej z  (§ 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, z późn. zm. (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm. , ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.  
OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO -  można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.
Ocena ryzyka prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje wskutek występowania zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Ma to wpływ na "kondycję" przedsiębiorstwa bowiem wypadki przy pracy i choroby zawodowe negatywnie na nią wpływają m.in. poprzez zmniejszanie wydajności pracy i produkcji, opcję ponoszenia zwiększonej składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia), koszty ewentualnego uczestniczenia w postępowaniach sądowych, itd.

PRACODAWCO! MASZ OBOWIĄZEK!

■ zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia we wszystkich aspektach związanych z praca,
■ przeprowadzić ocenę ryzyka,
■ wybrać osobę(y) przeprowadzająca(e) oceną i zapewnić, by była(y) kompetentna(e),
■ ocenić ryzyko i wprowadzić środki ochronne,
■ konsultować się z pracownikami lub ich przedstawicielami w sprawieorganizacji procesu oceny ryzyka oraz z osobami przeprowadzającymi ocenę i wprowadzającymi środki zapobiegawcze,
■ sporządzić zapis oceny, uprzednio konsultując się z pracownikami lub ich przedstawicielami, a nawet angażując ich w prace, a także udostępnić im ten zapis,
■ zadbać o to, by wszystkie zainteresowane osoby były poinformowane o zagrożeniach dla ich zdrowia oraz o wszystkich środkach ochronnych wprowadzonych w celu zapobiegania tym zagrożeniom