Outsourcing


Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie (lub firmom) zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności. Korzystanie z "Obsługi BHP" lub „Obsługi P.POŻ” oferowanej przez naszą firmę pozwoli Państwu skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach i na realizacji priorytetowych celów, związanych z zasadniczą sferą działalności Państwa przedsiębiorstwa.

Stały nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa zakładzie a przede wszystkim:

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp;
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji;
- pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp;
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
- współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną;
- prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy;
- doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
- przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy;
- pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:

Art. 23711 Kodeksu pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
W tym dodatkowo zmiany:
Rozporządzenie Rady Ministrów z  2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz.2468)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr  117, poz. 986).

Stały nadzór nad Ochroną Przeciwpożarową w Państwa zakładzie a przede wszystkim:
  • Cykliczną kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,
  • Opracowanie rozmieszczenia gaśnic i ich optymalny dobór,
  • Przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. zgodnych z prawem,
  • Prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zgodnej z przepisami,
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami,
  • Szkolenia ppoż. pracowników,
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych,
  • Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów,
  • Reprezentowanie przed Państwową Strażą Pożarną.

Uwaga!
Istnieje możliwość łączenia nadzoru BHP i P. POŻ. – w takiej sytuacji oferujemy Państwu znaczne upusty cenowe.